Thursday, December 10, 2009

Монгол Улсын Иргэний Нисэх Ажиглалтын системтэй боллоо

ИНЕГ-ын удирдлагууд иргэний нисэхийн салбарт хийгдэж буй томоохон ажлын нэг болох бодит ажиглалтын системийн барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжүүдтэй танилцаж байна.

"Бодит ажиглалтын систем 3 ширхэг, DVOR/DME тоног төхөөрөмж 4 ширхэгийг худалдан авах, нийлүүлэх, суурилуулах, үүнтэй уялдсан барилга байгууламж, цахилгаан эрчим хүч, авто зам, байгаль орчны үнэлгээ зэрэг холбогдох дэд бүтцийн хамт гүйцэтгэх төсөл"-ийн ажил хэрэгжиж Техникийн болон Улсын комисс хүлээн авсантай холбогдуулан ИНЕГ-аас төслийн гүйцэтгэгч "Индра & Орбитнет ХХК" консерциумтэй байгуулсан гэрээг дүгнэх ажил хийгдэж байна.

ИНЕГ-аас дээрх гэрээт ажлыг техникийн шаардлага, гэрээний нөхцлийн дагуу шалган хүлээж авах комиссыг Аэронавигацийн мэргэжлийн хэлтсийн ахлах мэргэжилтэн Я.Ариунбатаар ахлуулан байгууллаа.


Энэ ажлын хүрээнд 2009.11.27-ны өдөр ИНЕГ-ын болон холбогдох үйлдвэрлэлийн алба салбарын удирдлагууд Төв аймгийн Алтанбулаг сумын Мөнх-Өлзийт ууланд байрлах локаторын барилга байгууламж, тоног төхөөрөмжтэй биечлэн танилцав.

Нислэгийн аюулгүй байдал, агаарын зайн багтаамжийг нэмэгдүүлэх, үйлчилгээний чанарыг сайжруулах чиглэлээр дээрхи тоног төхөөрөмжүүдийг бүрэн дүүрэн ашиглах, нислэгийн хөдөлгөөний удирдлагыг бодит ажиглалт буюу "харж удирдах" аргачлалд богино хугацаанд шилжүүлэх шилжилтийн төлөвлөгөө гаргах, үйлдвэрлэлд ашиглах талаар ИНЕГ-ын дарга холбогдох албан тушаалтнуудад тодорхой чиглэл, үүрэг даалгавар өгөв.


0 comments:

Post a Comment

 
Cheap Web Hosting | Top Web Hosts | Great HTML Templates from easytemplates.com.